Lese og skrivevansker

Hva er dysleksi

Dysleksi er lesevansker som skyldes en medfødt svekket evne til å oppfatte lydene i et ord. Dyslektikere strever med å forbinde bokstaver og lyder og de har problemer med å trekke lydene sammen til uttalen av et ord.

Det er ingen sammenheng mellom dysleksi og generell evne til å lære.

Lesevansker kan skyldes andre forhold enn det som forårsaker dysleksi. Dårlig hørsel, svekket syn, konsentrasjonsvansker, emosjonelle problem, mangelfull opplæring kan hemme lesingen. (Logometrica). Elever med spesifikke vansker må derfor få lov til å kompensere med hjelpemidler.

Høien og Lundberg (2012) har definert dysleksi som en “forstyrrelse i kodingen av skriftspråket, forårsaket en svikt i det fonologiske system”.

 • Så mange som 20 % av de som går ut av skolen har generelle lesevansker.
 • Ca. 5 % av befolkningen har spesifikke lese- og skrivevansker, kalt dysleksi. (Dysleksi Norge).

Kjennetegn på dysleksi på barneskolen

Det er store individuelle variasjoner, men her er noen kjennetegn på dysleksi:

 • Vansker med å automatisere bokstavkunnskap.
 • Vansker med fonologisk lesing.
 • Har mangelfull utviklet ortografisk ordgjenkjenning.
 • Har lavt lesetempo.
 • Har dårlig leseflyt.
 • Kobler feil fonem til grafem.
 • Bytter om på bokstaver og utelater eller legger til bokstaver.
 • Hopper over små ord.
 • Kutter endelsene i ord
 • Har dårlig rettskriving.
 • Har vansker med å artikulere fonologisk komplekse ord.
 • Har vansker med fonologisk gjenkalling av lavfrekvente ord.
 • Har vansker med å lære kollen, har ikke orden på tidsbegrepene og strever med multiplikasjonstabellen.
 • Har bedre lytteforståelse enn leseforståelse.

Logometrica.no

Kjennetegn på dysleksi på ungdomskolen

Det er store variasjoner fra elev til elev, men her er noen kjennetegn på dysleksi:

 • Leser enten ortografisk raskt og unøyaktig eller fonologisk langsomt og nøyaktig.
 • Gjenkjenner grunnmorfemet men bruker feil endelse.
 • Forveksler visuelt like ord.
 • Liker bedre å lese stille enn å lese høyt.
 • Har store vansker i fremmedspråk
 • Har dårlig rettskrivingsferdighet.
 • Har vansker med å lære fremmedord og fagterminologi.
 • Har ikke automatisert multiplikasjonstabellen.
 • Forstår bedre hva som blir formidlet muntlig enn skriftlig.

Logometrica.no