PP-tjenesten

Henvisning til PP-tjenesten

I Larvikskolen er det systemer/ kartleggings rutiner som skal fange opp og gi hjelp til elever som ikke er kommet godt i gang med lesing og skriving, eller som har lese- og skrivevansker. Som foreldre bør en ta kontakt med skolen tidlig dersom en har en mistanke om at lese- og skriveopplæringen er eller kan bli vanskelig for barnet ditt. Dette gjelder særlig hvis det er andre i familien som har lese- og skrivevansker, hvis barnet har språkvansker, eller hvis barnet er minoritetsspråklig.

Alle som lurer på om eleven trenger ekstra oppfølging, bør ta kontakt med skolen så tidlig som mulig. Elever som er i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker trenger grundig og systematisk oppfølging helt fra skolestart. Det er avgjørende å fange opp elever som har utfordringer knyttet til lesing og skriving så tidlig som mulig, da det er velkjent at effekten av tidlig innsats og forebygging har bedre effekt jo tidligere i skoleløpet man setter i gang. Skolen skal i samarbeid med hjemmet henvise elever til PP-tjenesten hvis elevene har vansker med å følge det ordinære løpet/utviklingen.

I Larvikskolen arbeider skole og PP-Tjenesten tett sammen. Det er faste møter i TPO-team hver/ annenhver uke på skolene. I TPO-team sitter det to representanter fra PP-tjenesten sammen med TPO-koordinator, teamleder og rektor på skolen. I disse møtene kan lærere og foresatte komme for å diskutere hvordan en best kan tilrettelegge for den enkelte elev. I disse møtene avgjøres det også om det er grunnlag for en henvisning for utredning, eller sakkyndig vurdering hos PP-tjenesten

Mer info om PP-tjenesten her: https://www.larvik.kommune.no/skole-og-utdanning/pedagogisk-psykologisk-tjeneste/