Lesing og skriving i Larvikskolen

Digitale hjelpemidler ved lesing og skriving

Å kunne lese og skrive er en forutsetning for å lykkes i skolen. Selv om man har lese- og skrivevansker, er det med dagens teknologi mulig å fungere optimalt i Larvikskolen.

På disse sidene har vi laget en oversikt over digitale verktøy som alle elever kan bruke og ha nytte av. Enkelte verktøy er kun tilgjengelig for elever med lese- og skrivevansker. Kommunen tilbyr på iPad til alle elever, med programvare som hjelpemiddel, som skal sikre lesestøtte elever med lesevansker. I menyen over digitale verktøy skiller vi mellom verktøy for alle elever og ekstra (kompenserende) verktøy som kan tilbys elever med lese-og skrivevansker.

Å være en "dysleksivennlig skole" er et mål for alle skoler og det foreligger flere overordnede planer. Politikerne i Larvik har satt av økonomiske midler for at elever og foresatte skal møte skoler som er godt tilrettelagt for elever med lese- og skriveproblemer. Diverse digitale hjelpemidler er bare noen av flere tiltak som er viktige for barn med lese- og skrivevansker.

Alle skoler i Larvik følge kommunens leseplaner for 1. - 4. trinn og 5. -7. trinn. De har tatt høyde for de store forskjellene i barns utvikling og viktigheten av tidlig innsats og tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker. Disse er utarbeidet i et tett samarbeid mellom lærere, ledere og PPT (Pedagogisk - psykologisk tjeneste)

Hvorfor denne siden?

Målgruppen for denne siden er ansatte i skolen og foreldre. Sidene er laget for gi en oversikt over hvilke muligheter som finnes og presentere hjelpemidlene vi bruker.

Årshjul

Det er også utarbeidet et årshjul. (Internt dokument). Dette er en salgs sjekkliste for de ulike tiltakene. De ansatte på skolen velger selv hvilke aktiviteter de bruker når, men det kan altså være en hjelp videre.