STL+

STL+ står for «skrive seg til lesing med talende tastatur». Elevene jobber med oppdagende skriving gjennom teknologi og i dialog med lærer. Ved hjelp av apper som Skoleskrift 2, eller IntoWords på iPad, lyderes hver enkelt bokstav. I tillegg får elevene lest opp både ord og setninger umiddelbart etter at de har skrevet det. Dialogen mellom lærer og elever er helt sentral i denne arbeidsformen. Gjennom språksamtalen står undring og utforsking i sentrum, her videreutvikles elevenes språkforståelse.

Undersøkelser utført av Statped (Bedre skole, 2014), og en dybdestudie i forbindelse med en mastergrad av Roås i 2013 (ibid), viser positive resultater med tanke på metodikken. Arbeidsformen endret blant annet læringsmiljøet for både lærere og elever, og bidro til mer inkluderende og tilpasset undervisning. I tillegg til å bli bedre lesere, ble elevene også bedre til å skrive. De skrev flere korrekte ord og betydelig lengre tekster, der de benyttet et bedre språk enn forventet. Svært mange 1. klassinger som jobber etter metoden knekker lesekoden i løpet av sitt første skolehalvår. Elever med dysleksi ser ut til å utvikle en svakere grad av vansken. Den suksessfulle utprøvingen av metoden i Norge er det Statped Vest og Bredtvet kompetansesenter som står bak. STL+ kalles ofte en metode, men det er egentlig en arbeidsform. Man legger grunnlaget for hvordan eleven jobber med det som på engelsk kalles «literacy» (dvs. ferdigheter som er grunnleggende og nødvendige redskaper for læring og utvikling i alle fag på alle trinn, og også i arbeid og samfunnsliv) (Skrivesenteret, 2017).

Ved å bruke STL+ metoden kan deltakerne starte på det nivået de er. De som kan bokstavene kan begynne å skrive tekster, mens de som må lære bokstavene kan lære seg disse ved hjelp av talende tastatur. Metoden gir god støtte til arbeidet med kritiske språkferdigheter, blant annet språklig bevissthet om sammenhengen mellom lyd og bokstav. Arbeidsformen egner seg også på høyere trinn, bl.a. fordi elevene lærer et metaspråk om tekst gjennom samtalene omkring eksempeltekstene. Dette bidrar til at elevene får en bevissthet rundt sin egen lese- og skrivekompetanse, som igjen gjør dem istand til å velge riktige strategier når de leser og produserer tekst. På bakgrunn av ovennevnte positive erfaringer og utprøvinger over tid, samt elevenes 1:1 tilgang på iPad, velger Larvik kommune å satse på denne metodikken i lese- og skriveutviklingen på 1.-4.trinn. (Fra Leseplan 1.-4-)