Lese- og skrivevansker i Larvikskolen

Photo by Victoria Borodinova from Pexels

Å kunne lese og skrive

Å kunne lese og skrive er en forutsetning for å lykkes i skolen. Selv om man har lese- og skrivevansker, er det med dagens teknologi mulig å fungere optimalt i Larvikskolen.

Å være en "dysleksivennlig skole" er et mål for alle skoler og det foreligger flere overordnede planer. Politikerne i Larvik har satt av økonomiske midler for at elever og foresatte skal møte skoler som er godt tilrettelagt for elever med lese- og skriveproblemer. Diverse digitale hjelpemidler er bare noen av flere tiltak som er viktige for barn med lese- og skrivevansker. Derfor skal alle skoler i Larvik følge kommunens leseplaner for 1. - 4. trinn og 5. -7. trinn. De har tatt høyde for de store forskjellene i barns utvikling og viktigheten av tidlig innsats og tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker. Disse er utarbeidet i et tett samarbeid mellom lærere, ledere og PPT (Pedagogisk - psykologisk tjeneste)

Kommunen tilbyr på iPad til alle elever, med programvare som hjelpemiddel, som skal sikre lesestøtte elever med lesevansker.

Hvorfor denne siden?

Målgruppen for denne siden er ansatte i skolen og foreldre. Sidene er laget for gi en oversikt over hvilke muligheter som finnes og presentere hjelpemidlene vi bruker.

Årshjul

Vi publiserer her et årshjul. Dette er en salgs sjekkliste for de ulike tiltakene. De ansatte på skolen velger selv hvilke aktiviteter de bruker når, men det kan altså være en hjelp videre.