Lesing og skriving i Larvikskolen

Digitale hjelpemidler ved lesing og skriving

Å kunne lese og skrive er en forutsetning for å lykkes i skolen. Selv om man har lese- og skrivevansker, er det med dagens teknologi mulig å fungere godt i Larvikskolen.

På disse sidene har vi laget en oversikt over digitale verktøy som alle elever kan bruke og ha nytte av. Enkelte verktøy er kun tilgjengelig for elever med lese- og skrivevansker. Kommunen tilbyr på iPad til alle elever, med programvare som hjelpemiddel, som skal sikre lesestøtte elever med lesevansker. I menyen over digitale verktøy skiller vi mellom verktøy for alle elever og ekstra (kompenserende) verktøy som kan tilbys elever med lese-og skrivevansker.

Å være en "dysleksivennlig skole" er et mål for alle skoler og det foreligger flere overordnede planer. Politikerne i Larvik har satt av økonomiske midler for at elever og foresatte skal møte skoler som er godt tilrettelagt for elever med lese- og skriveproblemer. Diverse digitale hjelpemidler er bare noen av flere tiltak som er viktige for barn med lese- og skrivevansker.

Alle skoler i Larvik følge kommunens leseplaner for 1. - 4. trinn og 5. -7. trinn. De har tatt høyde for de store forskjellene i barns utvikling og viktigheten av tidlig innsats og tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker. Disse er utarbeidet i et tett samarbeid mellom lærere, ledere og PPT (Pedagogisk - psykologisk tjeneste)

Hvorfor denne siden?

Målgruppen for denne siden er ansatte i skolen og foreldre. Sidene er laget for gi en oversikt over hvilke muligheter som finnes og presentere hjelpemidlene vi bruker.